Historik

Befris flyktingmedicinska mottagning startade 1994 för att bedriva holistisk vård för flyktingar, d v s behandla både kroppsliga och psykiska symtom. Under fem års arbete som läkare på Invandrarverkets (före namnbyte till Migrationsverket) förläggningar hade jag ofta sett det nära sambandet mellan psykiska och kroppsliga symtom, särskilt vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag grubblade mycket på hur det kunde komma sig att svår kroppslig tortyr resulterade i "enbart" psykiska symtom, såsom den då övervägande psykologiska forskningen gav ett intryck av. Så är det naturligtvis inte. Redan då fanns ett begynnande vetenskapligt intresse för "reenactment" eller kroppsliga återupplevelser av tortyren. Fortsatt vetenskaplig forskning har visat ett samband med dissociation (glömska av delar av den traumatiska händelsen) och kroppens minne. Mina tankar om detta har jag sammanfattat i artikeln "Traumat sitter i kroppen", se ARTIKLAR!

Vi vände oss till en början fr a till iranska flyktingar, där vi hade språklig kompetens, men också till flyktingar från andra länder med likartade problem. Redan tidigt mötte vi kvinnor som särskilt utsatta. Många av dem hade utsatts för sexuellt våld, ofta av beväpnade män, som trängde in i huset. Det fanns på den tiden inte många behandlingsmöjligheter och vi kände oss ofta hjälplösa. Det ledde till att vi efter ett par år startade det s k Saraprojektet i samarbete med två psykologer (se ARTIKLAR!). Ett par år senare var jag med och startade ett nytt projekt vid Kris- och Traumacentrum i Danderyd, där vi prövade en kombination av individuell terapi och bildterapi i grupp, det s k Sabina-projektet. Båda dessa projekt kan du ta del av via hemsidan. I dag har öppnats fler behandlingsmöjligheter för kvinnor. Många av de kvinnor vi mött kan ändå ha svårt att få hjälp inom sjukvården. Ofta har det gått många år efter övergreppet innan de får en möjlighet att söka vård och de kan behöva en längre behandlingstid. De har lärt sig att tiga med sina själsliga sår, har ofta plågsamma kroppsliga besvär och sensoriska minnesbilder med lukt, smak och en känsla av orenhet. I Sabinaprojektet fann vi att dessa kvinnor kunde bli avsevärt bättre efter behandling under omkring ett år. Vi tar fortfarande emot kvinnor - liksom män - för behandling efter sexuella övergrepp, liksom efter andra traumatiska händelser och upplevelser. I mån av utrymme tar vi också emot svenskfödda patienter med andra psykiska problem.

Befris läkarmottagning fungerar i dag som en huvudsakligen psykiatrisk mottagning framför allt inriktad på behandling av människor som utsatts för psykiska trauman. Vi kan också ta emot patienter före en bedömning på frågeställningen om deras kroppaliga symtom har samband med föregående trauman.

Sedan ett par år kan vi också genomföra tortyr-dokumentationer enligt Istanbulprotokollet. Här har vi samarbete med en ypperlig fotograf för dokumentation av kroppsliga ärr och skador. En tortyr-dokumentation kan vara av värde i en asylutredning. Ofta tar utredningen omkring en månad och vi träffas flera gånger.

Vi ansluter oss inte till Migrationsverkets uppdelning mellan asylsökande i olika faser, gömda, papperslösa etc. I stället och terapeutiskt handlar det om samma människor som utsatts för svåra trauman av olika slag och behöver hjälp att handskas med de symtom som minnena fortfarande väcker. Det finns, som vid andra sjukdomar, en sjukdomsprocess, så att saker som i ett skede är det största problemet senare kan ersättas av andra symtom som då blir mer framträdande och plågsamma. Denna process har dock ingenting att göra med Migrationsverkets uppdelningar. Så kallat gömda och papperslösa är därför lika välkomna till oss som andra patienter. Ett problem är dock att vi inte har någon extern finansiering och därför måste ta ett arvode även av dem.

Vi är en liten mottagning och har därför inte sökt avtal med landstinget. Trots detta har vi en rimlig kostnad av 600 kr per behandlingstimme. Vid utredningar blir kostnaden högre.

Login