Våra böcker

Självmord i glesbygden

Boken behandlar självmord hos män i ett glesbygdsområde, där författaren tjänstgjorde som distriktsläkare på 80-talet. Självmordsincidensen hos män var där dubbelt så hög som i landet, länet och kommunen som helhet, medan självmordsincidensen hos kvinnor inte avvek från riksgenomsnittet. Männen använde gevär vid självmordet, medan metoder och orsaker till kvinnliga självmord inte avvek från landet i övrigt. Syftet med studien var att undersöka om kulturella orsaker kunde ligga bakom männens självmord. Både socialmedicinska och kulturantropologiska metoder användes, framför allt ”deltagande observation”. En modell för undersökande av kulturella faktorer utformades och användes i studien. Statistik redovisas även, liksom en genomgång av riskfaktorer som i andra studier visat samband med självmord hos män. Förslag till preventiva åtgärder ges. Sambandet mellan självmorden och historik, mansroll, avfolkning, alkohol, parrelationer, familj och släkt belyses. Studien utmynnar i en beskrivning av självmorden som fatalistiska eller som självmord för upprättelse.  
Pris 200 kr

Information in English

Sabina

Sabinaprojektet (2005) är ett behandlingsprojekt för kvinnor som utsatts för institutionaliserat sexuellt våld. Med detta menas sexuellt våld i samband med maktutövning, vid tortyr, i krig, vid polisövergrepp eller av andra politiska och religiösa motståndsgrupper. I projektet ingick 24 kvinnor, varav 14 utsatts för tortyr. Behandlingsmodellen utgjorde en kombination av individuell terapi och bildterapi i grupp. Fördelarna med detta belyses. I den första delen beskrives kvinnornas sjukdomsbild och kulturella och politiska faktorer bakom övergreppen. I den andra ges en detaljerad beskrivning i bild av fem kvinnors utveckling genom terapin. Kris- och Traumacentrum och Europeiska flyktingfonden stödde projektet. Pris 150 kr.

Själens dolda sår


Omkring 5% av befolkningen i Sverige har i dag posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Ökat våld i samhället medför att allt fler utsätts för övergrepp och misshandel. Tusentals flyktingar kommer till Europa med svåra psykiska skador efter tortyr, fängelse, krig och förföljelse. Gemensamt för dessa upplevelser är att de präglas av extrem stress som kan ge långvariga och svåra psykiska besvär. De döljes ofta för omgivningen och också den drabbade försöker glömma. En del lyckas hantera det, men ofta behövs professionell vård. I boken beskriver terapeuter vid Kris- och traumacentrum i Danderyd vad PTSD är och olika behandlingsmöjligheter utifrån sina erfarenheter. Boken är gjord i samverkan med Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph) och ingår i deras monografiserie 2005 (nr 48). Pris 175 kr.

Slakten på blommorna

"Jag la ner min son på mattan för att byta på honom. Jag lutade min panna mot hans oskyldiga ansikte, mötte hans nyfikna blick och sa: - Ditt liv blev mycket kort. Det finns inte minsta chans att du klarar dig med livet ur detta hål." Sorayas son var 52 dagar gammal då han greps tillsammans med sin mor. De klarade sig mot alla odds levande ur fängelset och är idag två av tiotusentals politiska iranska flyktingar i Sverige. Boken har skrivits i samarbete inom en studiegrupp på Kris- och traumacentrum med läkaren Brita Hännestrand. Hon skriver: "Det är en bok om människor som har levt i denna värld, en del i ett tiotal år, skriven av några som kommit ut därifrån och som fortsatt att leva. Hur är det över huvud taget möjligt? Hur klarar man att leva i denna värld? Att överleva? Att leva vidare?...". Boken som publicerades 2004 innehåller översättningar av ett stort antal artiklar skrivna av tidigare iranska fångar. Tillsammans ger de en god bild av de iranska fängelserna. Pris 200 kr.

Login